FASK
Lista e Garusve Femra që kanë Aplikuar për Garë
3 AND length(Klasa_1)>3 ORDER BY Klasa_1 asc,ID_GARUESIT asc"; $result = mysqli_query($conn, $sql); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { // output data of each row $html_table = ''; while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $html_table .= ''; } } else { echo "
Nuk ka aplikuar asnjë Garuese!
"; } mysqli_close($conn); $html_table .= '
EmriKlasaEkipiMarka
'.$row['NrRendor']. '' .$row['Emri_1']. '' .$row['Klasa_1']. '' .$row['Ekipi_1']. '' .$row['Marka_1']. '
'; // ends the HTML table echo $html_table; $xml=simplexml_load_file('a.xml') or die("Error: Cannot create object"); $V=$xml->V[0]; $Titulli=$xml->T[0]; If($V==0) { $Visible="visibility:hidden"; $VisibleDivInfo="visibility:visible"; } else { $Visible="visibility:visible"; $VisibleDivInfo="visibility:hidden"; } ?>

Koha e aplikimit ka skaduar!